Centar za istraživanje i razvoj

je odobren od strane Ministarstva za nauku, industriju i tehnologiju, 27 novembra 2015. godine.

Naš glavni cilje je sistematično poboljšati sve radove u okviru proizvoda, procesa i razvoja sofvera u koordinaciji sa Centrom za Istraživanje i razvoj.

46 injžinjera i tehničkog osoblja radi u Çilek Centru za istraživanje i razvoj.

Centar za istraživanje i razvoj